Deklarasi Prinsip Triparti | Majikan Pekerja Kerajaan

Deklarasi Prinsip Triparti | Majikan, Pekerja, Kerajaan

Terima Kasih Atas Sokongan Anda

Deklarasi Prinsip Triparti

Deklarasi Prinsip Triparti mengenai Syarikat Pelbagai Kebangsaan dan Dasar Sosial merupakan dokumen yang diambil oleh Pertubuhan Buruh Antarabangsa (ILO). Ia menyediakan garis panduan bagi syarikat pelbagai kebangsaan (MNEs), kerajaan, dan pertubuhan majikan dan pekerja dalam bidang seperti pekerjaan, latihan, keadaan kerja, dan hubungan perindustrian.

Matlamatnya adalah untuk menggalakkan sumbangan positif yang boleh dibuat oleh MNEs kepada kemajuan ekonomi dan sosial sambil meminimumkan dan menyelesaikan kesulitan yang berkaitan dengan operasi mereka.

Prinsip Utama Deklarasi Triparti:

Pekerjaan:

 • Menggalakkan MNEs untuk menyediakan peluang pekerjaan dan memastikan perlakuan yang adil terhadap pekerja.
 • Menyokong peluang yang sama dan perlakuan dalam pekerjaan, tanpa diskriminasi.

Latihan:

 • Menekankan kepentingan latihan dan pembangunan kemahiran untuk pekerja.
 • Mengesyorkan agar MNEs menyokong program latihan yang meningkatkan kemahiran dan kebolehan pekerja.

Keadaan Kerja:

 • Mempromosikan persekitaran kerja yang selamat dan sihat.
 • Mengesyorkan gaji yang adil dan waktu bekerja yang mematuhi undang-undang negara dan standard buruh antarabangsa.

Hubungan Perindustrian:

 • Menyokong hak pekerja untuk membentuk dan menyertai kesatuan sekerja.
 • Menggalakkan dialog yang membina antara majikan dan pekerja untuk menyelesaikan pertikaian dan memperbaiki hubungan buruh.

Objektif Deklarasi

Objektif deklarasi adalah untuk mempromosikan pemahaman dan kerjasama antarabangsa dalam bidang buruh dan pekerjaan.

Deklarasi Prinsip Triparti bertujuan untuk menyediakan kerangka kerja bagi operasi bertanggungjawab MNEs. Dan juga untuk meningkatkan sumbangan MNEs kepada pembangunan sosial dan ekonomi.

Pelaksanaan

ILO menggalakkan negara-negara anggota untuk mengambil prinsip-prinsip Deklarasi dan mengintegrasikannya ke dalam undang-undang dan dasar-dasar negara. Mekanisme penyeliaan ILO memantau aplikasi prinsip-prinsip tersebut dan memberikan bantuan dan panduan untuk memastikan pematuhan.

Impak

Deklarasi ini telah mempengaruhi pembentukan dasar dan amalan tanggungjawab sosial korporat. Ia berfungsi sebagai rujukan bagi kerajaan, perniagaan, dan pertubuhan buruh dalam merumuskan dan melaksanakan dasar yang berkaitan dengan MNEs dan standard buruh.

Deklarasi Prinsip Triparti | Majikan, Pekerja, Kerajaan

Deklarasi Prinsip Triparti merupakan instrumen penting dalam mempromosikan amalan buruh yang adil dan meningkatkan hasil sosial dan ekonomi yang berkaitan dengan aktiviti syarikat pelbagai kebangsaan.

Tiga pihak dalam Deklarasi Prinsip Triparti mengenai Syarikat Pelbagai Kebangsaan dan Dasar Sosial adalah:

Kerajaan: Mewakili negara dan mekanisme pengawalseliaannya.
Majikan: Mewakili perniagaan, termasuk syarikat pelbagai kebangsaan (MNEs).
Pertubuhan Pekerja: Mewakili pekerja dan kesatuan buruh.

Deklarasi Prinsip Triparti | Majikan, Pekerja, Kerajaan

Alasan untuk Memasukkan Tiga Pihak Ini:

Representasi Seimbang:

 • Memastikan kepentingan dan pandangan semua pihak utama dalam pasaran buruh diambil kira.
 • Mempromosikan pembuatan keputusan yang adil dan inklusif dengan melibatkan mereka yang mencipta pekerjaan (majikan), mereka yang mengawal pasaran (kerajaan), dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan tersebut (pekerja).

Mempromosikan Dialog dan Kerjasama:

 • Menggalakkan komunikasi terbuka dan kerjasama antara majikan, pekerja, dan kerajaan.
 • Membantu dalam membina kepercayaan dan pemahaman, yang penting untuk menyelesaikan konflik dan memperbaiki hubungan buruh.

Memastikan Penyusunan Dasar yang Komprehensif:

 • Membolehkan penyusunan dasar dan garis panduan yang mengatasi keperluan dan kebimbangan semua pihak yang terlibat.
 • Membantu dalam membangunkan penyelesaian yang seimbang yang menyokong pertumbuhan ekonomi sambil melindungi hak pekerja dan memastikan amalan buruh yang adil.

Meningkatkan Pelaksanaan dan Pematuhan:

 • Melibatkan ketiga-tiga pihak meningkatkan kemungkinan pelaksanaan yang berkesan terhadap prinsip-prinsip dan garis panduan.
 • Setiap pihak memainkan peranan dalam memastikan pematuhan: kerajaan menguatkuasakan undang-undang, majikan mematuhi peraturan, dan pertubuhan pekerja memantau keadaan dan memperjuangkan hak.

Mencerminkan Struktur Tripartit ILO:

 • Pertubuhan Buruh Antarabangsa (ILO) sendiri beroperasi dalam model tripartit, dengan wakil daripada kerajaan, majikan, dan pekerja.
 • Struktur ini direka untuk memastikan dasar dan inisiatif ILO seimbang dan inklusif, mencerminkan kepentingan semua pihak berkepentingan dalam pasaran buruh.

Dengan memasukkan ketiga-tiga pihak ini, Deklarasi Prinsip Triparti bertujuan untuk membina persekitaran kolaboratif di mana sumbangan syarikat pelbagai kebangsaan dapat dioptimumkan sambil menjaga hak dan kepentingan pekerja serta menyokong peranan pengawalan kerajaan.

Deklarasi Prinsip Triparti | Majikan, Pekerja, Kerajaan

Deklarasi Prinsip Triparti | Keterlibatan Kerajaan

Keterlibatan kerajaan dalam Deklarasi Prinsip Triparti mengenai Syarikat Pelbagai Kebangsaan dan Dasar Sosial adalah penting atas beberapa sebab:

Pengawasan Pengaturan:

 • Penegakan Undang-Undang Buruh: Kerajaan bertanggungjawab untuk mencipta dan menguatkuasakan undang-undang dan peraturan buruh yang melindungi hak pekerja dan memastikan keadaan kerja yang adil.
 • Pematuhan: Keterlibatan kerajaan memastikan syarikat pelbagai kebangsaan mematuhi standard buruh negara dan antarabangsa.

Kepentingan Awam dan Kesejahteraan Sosial:

 • Perlindungan Pekerja: Kerajaan bertindak untuk melindungi kesejahteraan pekerja, terutamanya dalam kes-kes di mana ketidakseimbangan kuasa antara majikan dan pekerja boleh mengakibatkan penindasan atau perlakuan yang tidak adil.
 • Keadilan Sosial: Memastikan bahawa pertumbuhan ekonomi dan aktiviti perniagaan menyumbang secara positif kepada keadilan sosial dan kesaksamaan adalah tanggungjawab asas kerajaan.

Stabiliti dan Pertumbuhan Ekonomi:

 • Pembangunan Mampan: Kerajaan bertujuan untuk mencipta persekitaran ekonomi yang stabil yang mempromosikan pembangunan mampan, memberi faedah kepada perniagaan dan komuniti secara lebih meluas.
 • Iklim Pelaburan: Dengan menguatkuasakan amalan buruh yang adil, kerajaan membantu mencipta iklim pelaburan yang baik yang menarik dan mengekalkan syarikat pelbagai kebangsaan.

Penyelesaian Konflik:

 • Mediasi dan Arbitrasi: Kerajaan dapat menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan pertikaian antara majikan dan pekerja, menawarkan perkhidmatan mediasi dan arbitrasi untuk menangani konflik.
 • Menyeimbangkan Kepentingan: Kerajaan membantu menyeimbangkan kepentingan majikan dan pekerja, memastikan bahawa keperluan mana-mana pihak tidak mendominasi dengan merugikan pihak lain.

Komitmen Antarabangsa:

 • Standard Global: Kerajaan sering menjadi pihak yang menandatangani konvensyen buruh antarabangsa dan perjanjian, seperti yang dari Pertubuhan Buruh Antarabangsa (ILO), yang memerlukan mereka untuk mengekalkan standard dan prinsip tertentu.
 • Pengharmonian: Keterlibatan kerajaan memastikan undang-undang negara diselaraskan dengan standard antarabangsa, memudahkan operasi syarikat pelbagai kebangsaan di pelbagai negara.

Pembangunan dan Pelaksanaan Dasar:

 • Pembuatan Dasar yang Inklusif: Kerajaan memainkan peranan penting dalam membangunkan dan melaksanakan dasar-dasar yang mempengaruhi pasaran buruh, dengan mengambil kira input dari majikan dan pertubuhan pekerja.
 • Dasar Ekonomi: Dasar buruh sering berkait rapat dengan dasar ekonomi yang lebih luas, yang berada dalam bidang kuasa kerajaan untuk membangunkan dan melaksanakan.

Pemantauan dan Pelaporan:

 • Pengumpulan Data: Kerajaan mengumpul dan menganalisis data tentang pekerjaan, gaji, keadaan kerja, dan isu buruh lain untuk memantau pematuhan dan keberkesanan dasar.
 • Pelaporan: Kerajaan melaporkan pematuhan mereka terhadap standard buruh antarabangsa dan impak syarikat pelbagai kebangsaan terhadap pasaran buruh domestik.

Keterlibatan kerajaan memastikan kepentingan semua pihak diambil kira dan persekitaran ekonomi yang adil, saksama, dan mampan dikekalkan. Peranan mereka dalam pengawalan, perlindungan, dan mediasi adalah penting dalam menangani kompleksiti hubungan buruh dalam ekonomi yang global.

Deklarasi Prinsip Triparti | Majikan, Pekerja, Kerajaan

Mengapa Keterlibatan Negara adalah Perlu

Walaupun syarikat, termasuk syarikat pelbagai kebangsaan (MNEs), sering mematuhi pelbagai standard sukarela seperti pensijilan ISO, keterlibatan kerajaan tetap penting atas beberapa sebab:

Penguatkuasaan Pengaturan dan Rangka Undang-undang:

 • Kepatuhan Wajib: Berbeza dengan standard sukarela, peraturan dan undang-undang kerajaan adalah wajib dan boleh dikuatkuasakan. Kerajaan boleh mengenakan hukuman, denda, dan sekatan lain ke atas syarikat yang tidak mematuhi undang-undang dan peraturan buruh.
 • Konsistensi dan Universaliti: Peraturan kerajaan menyediakan rangka kerja undang-undang yang konsisten yang digunakan secara universal kepada semua syarikat yang beroperasi dalam suatu bidang kuasa, memastikan bahawa semua pekerja menerima perlindungan yang sama.

Kepentingan Awam dan Tanggungjawab Sosial:

 • Perlindungan Pekerja yang Rentan: Kerajaan mempunyai tanggungjawab untuk melindungi pekerja yang rentan yang mungkin tidak mempunyai kuasa runding untuk menuntut perlakuan yang adil dan pematuhan terhadap standard sukarela dari majikan mereka.
 • Matlamat Sosial yang Lebih Luas: Kerajaan bertanggungjawab untuk matlamat sosial yang lebih luas, seperti mengurangkan ketidakseimbangan pendapatan, memastikan kesihatan dan keselamatan awam, dan mempromosikan kesejahteraan sosial, yang mungkin tidak selalu sejajar dengan motif keuntungan utama syarikat swasta.

Stabiliti dan Pembangunan Ekonomi:

 • Stabiliti Makro-Ekonomi: Kerajaan ditugaskan dengan menjaga kestabilan makro-ekonomi, yang termasuk memastikan bahawa pasaran buruh berfungsi dengan cekap dan saksama.
 • Pembangunan Mampan: Kerajaan mempromosikan pembangunan mampan, menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan alam sekitar dan kesaksamaan sosial, yang standard sukarela mungkin tidak dapat mengatasi sepenuhnya.

Penyelesaian Konflik dan Mediasi:

 • Arbiter Neutral: Kerajaan bertindak sebagai arbiter neutral dalam pertikaian antara majikan dan pekerja, menyediakan mekanisme untuk mediasi, arbitraj, dan penyelesaian yang dianggap sebagai impartial.
 • Akses kepada Keadilan: Keterlibatan kerajaan memastikan semua pekerja mempunyai akses kepada keadilan dan boleh mencari pemulihan untuk aduan, yang mungkin tidak mencukupi oleh standard sukarela.

Pemantauan dan Tanggungjawab:

 • Pengawasan Berterusan: Kerajaan mempunyai kapasiti untuk terus memantau dan mengaudit pematuhan terhadap undang-undang buruh, menyediakan pengawasan berterusan yang mungkin tidak ada dalam standard sukarela.
 • Keterbukaan dan Pelaporan: Kerajaan mengkehendaki syarikat melaporkan pelbagai aspek operasi mereka, memastikan keterbukaan dan tanggungjawab yang boleh diperiksa oleh orang awam dan masyarakat madani.

Kewajipan dan Standard Antarabangsa:

 • Pengharmonian dengan Norma Global: Kerajaan sering menjadi pihak yang menandatangani konvensyen buruh dan perjanjian antarabangsa (contohnya, konvensyen ILO) yang menetapkan standard minimum untuk perlindungan pekerja. Keterlibatan kerajaan memastikan bahawa kewajipan antarabangsa ini dipenuhi.
 • Kesepadanan dalam Operasi Global: Bagi MNEs yang beroperasi di pelbagai negara, peraturan kerajaan memastikan pendekatan yang konsisten terhadap standard buruh, memudahkan operasi antarabangsa yang lebih lancar.

Kesihatan dan Keselamatan Awam:

 • Keselamatan Pekerjaan: Kerajaan menetapkan dan menguatkuasakan standard kesihatan dan keselamatan pekerjaan untuk melindungi pekerja dari keadaan berbahaya yang mungkin tidak diatasi sepenuhnya oleh standard sukarela.
 • Kesihatan Awam: Undang-undang buruh sering bersilang dengan peraturan kesihatan awam, memastikan bahawa amalan tempat kerja tidak mempengaruhi kesihatan awam secara negatif.

Keadilan Ekonomi dan Sosial:

 • Pertumbuhan Inklusif: Kerajaan bertujuan untuk memastikan bahawa pertumbuhan ekonomi memberi faedah kepada semua segmen masyarakat, termasuk kumpulan yang terpinggir dan terpinggir, melalui dasar buruh yang inklusif.
 • Mekanisme Pengagihan Semula: Melalui cukai dan program kebajikan sosial, kerajaan mengagihkan semula kekayaan untuk mengurangkan jurang ekonomi, melengkapkan standard buruh.

Walaupun standard sukarela seperti ISO memainkan peranan penting dalam mempromosikan amalan terbaik dalam syarikat, keterlibatan kerajaan memastikan rangka kerja yang kukuh, dikuatkuasakan, dan saksama yang melindungi kepentingan semua pihak, mengekalkan ketertiban sosial, dan mempromosikan kesejahteraan awam.

Deklarasi Prinsip Triparti | Majikan, Pekerja, Kerajaan

Mengapa Kita Tidak Boleh Biarkan Majikan dan Pekerja Menyelesaikan Sendiri?

Walaupun membiarkan majikan dan pekerja menyelesaikan masalah di antara mereka sendiri mungkin kelihatan sebagai pendekatan yang mudah dan cekap, terdapat beberapa sebab mengapa keterlibatan kerajaan adalah penting:

Ketidakseimbangan Kuasa:

 • Jurang Kuasa dan Sumber: Majikan biasanya mempunyai lebih banyak kuasa, sumber, dan kepakaran undang-undang daripada pekerja individu atau kumpulan pekerja, menjadikan sukar bagi pekerja untuk berunding dengan syarat yang sama.
 • Perlindungan Pekerja Rentan: Peraturan kerajaan membantu melindungi pekerja rentan dan terpinggir yang mungkin sebaliknya berada dalam ketidakadilan yang besar dalam rundingan dengan majikan.

Standard dan Perlindungan Universal:

 • Konsistensi dan Keadilan: Peraturan kerajaan memastikan semua pekerja menerima tahap perlindungan dan perlakuan yang konsisten, tanpa mengira majikan.
 • Standard Minimum: Kerajaan menetapkan dan menguatkuasakan standard minimum untuk gaji, waktu bekerja, kesihatan dan keselamatan, dan keadaan kerja lain, memastikan tahap perlindungan asas untuk semua pekerja.

Kepentingan Awam dan Kesejahteraan Sosial:

 • Keadilan Sosial: Kerajaan mempunyai tanggungjawab untuk mempromosikan keadilan sosial dan melindungi kepentingan awam yang lebih luas, termasuk memastikan amalan buruh yang adil.
 • Stabiliti Ekonomi: Amalan buruh yang adil menyumbang kepada kestabilan ekonomi dan kesepaduan sosial, yang merupakan kepentingan awam dan peranan yang ditugaskan kepada kerajaan untuk dipertahankan.

Penyelesaian Konflik dan Bantuan Undang-Undang:

 • Mediasi yang Impartial: Agensi kerajaan dan mahkamah buruh menyediakan perkhidmatan mediasi dan penyelesaian yang impartial yang boleh membantu menyelesaikan pertikaian secara adil dan cekap.
 • Akses kepada Keadilan: Keterlibatan kerajaan memastikan bahawa pekerja mempunyai akses kepada bantuan undang-undang dan boleh mencari pemulihan untuk aduan, yang sangat penting untuk mereka yang mempunyai sumber yang terhad.

Mencegah Eksploitasi dan Penyalahgunaan:

 • Konteks Sejarah: Sejarah menunjukkan bahawa ketiadaan pengaturan kerajaan membawa kepada penyalahgunaan dan eksploitasi pekerja secara meluas, termasuk keadaan kerja yang buruk, buruh kanak-kanak, dan gaji yang tidak adil. Campur tangan kerajaan membantu mencegah keadaan tersebut kembali berlaku.
 • Perlindungan daripada Pembalasan: Pekerja yang cuba untuk berunding secara langsung dengan majikan tanpa perlindungan peraturan kerajaan mungkin menghadapi pembalasan, termasuk penamatan perkhidmatan atau bentuk diskriminasi lain.

Mempromosikan Pembangunan Ekonomi dan Sosial:

 • Amalan Mampan: Peraturan kerajaan mempromosikan amalan perniagaan yang mampan yang mengambil kira tidak hanya impak ekonomi tetapi juga sosial dan alam sekitar.
 • Pertumbuhan Seimbang: Dengan memastikan amalan buruh yang adil, kerajaan membantu mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang seimbang yang memberi faedah kepada segmen masyarakat yang lebih luas.

Kewajipan Antarabangsa:

 • Standard Global: Kerajaan sering menjadi pihak yang menandatangani perjanjian dan konvensyen buruh antarabangsa, seperti yang dari Pertubuhan Buruh Antarabangsa (ILO), yang memerlukan mereka untuk mengekalkan standard buruh tertentu.
 • Keseimbangan dalam Operasi Global: Memastikan semua perniagaan mematuhi standard yang sama membantu mencipta medan yang rata, menghalang “perlumba ke bawah” di mana syarikat mungkin memotong kos.

Kesihatan dan Keselamatan Awam:

 • Keselamatan Tempat Kerja: Kerajaan menetapkan dan menguatkuasakan standard untuk keselamatan tempat kerja, melindungi pekerja dari keadaan berbahaya dan memastikan kesihatan awam.
 • Peraturan Kesihatan: Undang-undang buruh sering bersilang dengan peraturan kesihatan awam, memastikan bahawa amalan tempat kerja tidak mempengaruhi kesihatan awam secara negatif.

Keadilan Ekonomi:

 • Mekanisme Pengagihan Semula: Kerajaan menggunakan cukai dan program kebajikan sosial untuk mengagihkan semula kekayaan dan mengurangkan jurang ekonomi, melengkapkan standard buruh.
 • Pertumbuhan Inklusif: Kerajaan bertujuan untuk memastikan bahawa pertumbuhan ekonomi memberi faedah kepada semua segmen masyarakat, termasuk kumpulan yang terpinggir dan terpinggir.

Walaupun majikan dan pekerja boleh dan sering menyelesaikan banyak isu secara langsung, keterlibatan kerajaan adalah penting untuk memastikan keadilan, melindungi pekerja rentan, dan menegakkan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Pendekatan seimbang ini membantu mengekalkan pasaran buruh yang adil, saksama, dan mampan.

Deklarasi Prinsip Triparti | Majikan, Pekerja, Kerajaan

Walaupun idea melibatkan majikan tambahan bertindak sebagai pihak ketiga dalam rundingan mungkin kelihatan seperti ia boleh mencipta keseimbangan, terdapat beberapa sebab mengapa keterlibatan kerajaan masih lebih efektif dan sesuai:

Imparsialiti dan Neutraliti:

 • Mediator Objektif: Kerajaan bertindak sebagai mediator neutral, tidak memihak tanpa kepentingan dalam keputusan, tidak seperti majikan lain yang mungkin mempunyai kepentingan yang sama dengan majikan utama.
 • Perwakilan yang Adil: Agensi kerajaan lebih cenderung mempertimbangkan kepentingan awam yang lebih luas dan keadilan dalam keputusan mereka.
 • Kuasa dan Penguatkuasaan Undang-Undang: Kuasa Pengawalseliaan: Kerajaan mempunyai kuasa undang-undang untuk menguatkuasakan undang-undang buruh dan peraturan, mengenakan denda, dan memastikan pematuhan, sesuatu yang majikan lain tidak dapat lakukan.
 • Keputusan yang Mengikat: Agensi kerajaan dan mahkamah buruh boleh membuat keputusan yang mengikat yang kedua-dua pihak harus mematuhi, memastikan bahawa terma yang dirundingkan dipatuhi.
 • Perlindungan Kepentingan Awam: Kesejahteraan Sosial: Kerajaan mempunyai mandat untuk melindungi kesejahteraan sosial, kesihatan awam, dan kestabilan ekonomi, yang merupakan kebimbangan yang lebih luas yang mungkin tidak mencukupi dilakukan oleh majikan lain.
 • Konsistensi dan Keadilan: Peraturan kerajaan menyediakan standard dan perlindungan yang konsisten di seluruh papan, memastikan bahawa semua pekerja menerima perlakuan yang adil.
 • Penyelesaian Konflik dan Akses kepada Keadilan: Mekanisme Formal: Kerajaan menyediakan mekanisme formal untuk penyelesaian konflik, termasuk mahkamah buruh, arbitraj, dan perkhidmatan mediasi, yang diiktiraf dan dihormati oleh kedua-dua pihak.
 • Bantuan Undang-Undang: Pekerja mempunyai akses kepada bantuan undang-undang melalui saluran kerajaan, memastikan mereka boleh mencari pemulihan untuk aduan dan menegakkan kebertanggungjawaban majikan.
 • Konteks Sejarah dan Pencegahan Eksploitasi: Mencegah Penyalahgunaan: Bukti sejarah menunjukkan bahawa tanpa pengaturan kerajaan, pasaran buruh sering menyebabkan eksploitasi dan penyalahgunaan pekerja. Keterlibatan kerajaan membantu mencegah kembali kepada keadaan tersebut.
 • Perlindungan daripada Pembalasan: Peraturan kerajaan melindungi pekerja dari pembalasan dan memastikan hak mereka dilindungi semasa rundingan.
 • Standard dan Kewajipan Antarabangsa: Norma Global: Kerajaan terikat oleh standard buruh dan konvensyen antarabangsa, memastikan bahawa amalan nasional sejajar dengan norma dan perlindungan global.
 • Medan Permainan yang Adil: Memastikan semua perniagaan beroperasi di bawah standard yang sama membantu mencegah persaingan yang tidak adil dan “perlumbaan ke bawah.”
 • Kesihatan dan Keselamatan Awam: Keselamatan Tempat Kerja: Peraturan kerajaan memastikan bahawa standard keselamatan tempat kerja dipenuhi, melindungi pekerja dari keadaan berbahaya dan memastikan kesihatan awam.
 • Peraturan Kesihatan: Undang-undang buruh sering bersilang dengan peraturan kesihatan awam, memastikan bahawa amalan tempat kerja tidak memberi kesan negatif kepada kesihatan awam.
 • Keadilan Ekonomi dan Pengagihan Semula: Mekanisme Pengagihan Semula: Kerajaan menggunakan cukai dan program kebajikan sosial untuk mengagihkan semula kekayaan dan mengurangkan jurang ekonomi, melengkapkan standard buruh.
 • Pertumbuhan Inklusif: Kerajaan bertujuan untuk memastikan bahawa pertumbuhan ekonomi memberi faedah kepada semua segmen masyarakat, termasuk kumpulan yang terpinggir dan terpinggir.

Pertimbangan Praktikal

 • Konflik Kepentingan: Majikan lain mungkin mempunyai konflik kepentingan, yang mungkin memihak kepada kepentingan majikan berbanding kesejahteraan pekerja.
 • Perwakilan dan Advokasi: Kerajaan, melalui kementerian dan agensi buruh, lebih bersedia untuk mewakili dan memperjuangkan hak pekerja.

Walaupun melibatkan majikan lain mungkin memberi pandangan tambahan, ia tidak menggantikan keperluan untuk badan yang neutral, berwibawa, dan tidak memihak seperti kerajaan untuk memastikan amalan buruh yang adil dan seimbang, melindungi kepentingan awam, menguatkuasakan peraturan, dan menyediakan jalan bantuan undang-undang dan penyelesaian konflik. Peranan kerajaan adalah penting dalam mengekalkan pasaran buruh yang adil dan saksama.

Sokongan dan Sumber:

 • Sokongan Undang-Undang dan Kewangan: Wakil mungkin memerlukan sokongan undang-undang dan kewangan dari pekerja atau organisasi luar untuk runding secara berkesan.
 • Akses kepada Maklumat: Wakil harus mempunyai akses kepada maklumat dan data yang relevan untuk membuat keputusan yang berinformasi semasa rundingan. Perlindungan dari Pembalasan:
 • Perlindungan Undang-Undang: Wakil harus dilindungi dari pembalasan oleh majikan kerana mengambil bahagian dalam rundingan atau memperjuangkan pekerja.
 • Sokongan dari Organisasi Buruh: Sokongan dari kesatuan atau organisasi buruh dapat membantu melindungi wakil dan pekerja dari amalan yang tidak adil. Komunikasi dan Ketelusan:
 • Komunikasi Terbuka: Wakil harus menjaga komunikasi terbuka dengan pekerja untuk memastikan kepentingan dan kebimbangan mereka disampaikan secara berkesan.
 • Ketelusan: Ketelusan dalam proses rundingan membantu membina kepercayaan dan memastikan bahawa pekerja diberitahu tentang keputusan dan hasil. Kerangka Undang-Undang dan Sokongan:
 • Undang-Undang Buruh: Proses rundingan harus mematuhi undang-undang dan peraturan buruh yang relevan untuk memastikan bahawa hasilnya sah secara undang-undang dan boleh dilaksanakan.
 • Pengawasan Kerajaan: Agensi kerajaan mungkin memberikan pengawasan dan sokongan untuk memastikan bahawa rundingan dijalankan secara adil dan mengikut undang-undang.

Manfaat Representasi Pekerja:

 • Kekuatan dalam Bilangan: Mewakili keseluruhan pekerja dapat memberikan kuasa tawar yang lebih besar kepada wakil.
 • Kecekapan: Memiliki seorang wakil tunggal dapat menyederhanakan proses rundingan dan membuat pembuatan keputusan lebih efisien.
 • Kebersamaan dan Solidariti: Seorang wakil dapat membantu mendorong kebersamaan dan solidariti di kalangan pekerja, menghasilkan tindakan kolektif yang lebih kuat.

Cabaran dan Had:

 • Kepentingan yang Pelbagai: Mewakili pekerja yang pelbagai dengan kepentingan dan kebimbangan yang berbeza dapat menjadi cabaran.
 • Penyelesaian Konflik: Menyelesaikan konflik dan perbezaan pendapat di kalangan pekerja mungkin memerlukan mekanisme dan sumber tambahan.
 • Kompleksiti Undang-Undang: Memastikan bahawa terma yang dirundingkan mematuhi keperluan undang-undang dan boleh dilaksanakan boleh menjadi kompleks.

Sebagai kesimpulan, mempunyai wakil runding bagi pihak pekerja boleh menjadi pendekatan yang dapat diterima, tetapi ia memerlukan pertimbangan teliti tentang representasi, akauntabiliti, kepakaran, sokongan, dan pematuhan undang-undang untuk memastikan bahawa kepentingan pekerja diwakili dan dilindungi secara berkesan.

Deklarasi Prinsip Triparti | Majikan, Pekerja, Kerajaan

Memaksa Seorang Wakil Melakukan Segalanya

Mempunyai seorang wakil tunggal merundingkan bagi pihak pekerja memang boleh menjadi lebih efisien dan praktikal daripada membiarkan setiap individu mengambil bahagian. Ia dapat menyederhanakan proses rundingan, memastikan konsistensi dalam tuntutan pekerja, dan menyediakan titik hubungan yang jelas bagi majikan. Walau bagaimanapun, adalah penting untuk memastikan bahawa wakil tersebut dipilih secara demokratik, bertanggungjawab kepada pekerja, dan mempunyai kemahiran dan sokongan yang diperlukan untuk mewakili kepentingan mereka secara efektif. Pendekatan ini dapat membantu seimbangkan keperluan pekerja dengan praktikaliti rundingan dan membuat keputusan.

Dalam konteks demokratik, memaksa seseorang untuk mengambil peranan atau tanggungjawab, walaupun majoriti bersetuju, mungkin tidak sejajar dengan prinsip-prinsip demokratik. Demokrasi biasanya melibatkan penyertaan sukarela dan persetujuan individu dalam proses membuat keputusan. Adalah penting untuk memastikan bahawa orang yang dipilih untuk mewakili pekerja bersedia dan mampu menjalankan peranan tersebut, dan bahawa pemilihan mereka berdasarkan proses yang adil dan telus. Penindasan atau tekanan untuk mengambil peranan mungkin tidak menghasilkan perwakilan yang berkesan atau hasil yang benar-benar mencerminkan kehendak pekerja.

Deklarasi Prinsip Triparti | Majikan, Pekerja, Kerajaan

Rujukan

https://ilo.org/
https://pixabay.com/illustrations/stress-burnout-despair-bullying-7453430/
https://chatgpt.com/

Related Posts

Translate ยป